هنوز کامل نیست، کامل شد پسوردو برمی‌دارم!

باد، بادِ پاییز.

بوی خاکستر و برگِ سوخته می‌دهد.

موسمِ سوختنِ درختان است.

پاییزهای هایپریون بوی برگِ سوخته می‌دهد.

بادِ سردِ پاییز می‌وزد و همه چیز را با خودش می‌برد.

می‌نویسم تا باد همه چیز را با خودش نبرد.

بادِ سرد هایپریون.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید