آيا می دانستيد

در فوريه ۱۹۴۵ شهر درسدن(Dresden) آلمان توسط نيروهای متفقين با خاک يکسان شد و ۱۳۵۰۰۰ نفر در يک شب جان سپردند؟؟؟

من نمی دانستم.به تازگی کتابی خواندم به نام سلاخ خانه شماره پنج.در اين کتاب درباره بمباران درسدن مطالبی نوشته بود که هرگز در تاريخچه جنگ جهانی دوم نخوانده بودم.۱۳۵۰۰۰ نفر در يک شب کشته شدند.توسط همان سلاح ها متعارف.در هيروشيما بعد از بمباران اتمی ۸۰۰۰۰ نفر مردند، در حاليکه کشتگان درسدن ۱۳۵۰۰۰ نفر بودند.!

البته متفقين مجبور بودند  درسدن را نابود کنند، برای اينکه جنگ زودتر تمام شود.همانطور که مجبور بودند  هيروشيما و ناکازاکی را نابود کنند.

مجبور بودند..مجبور بودند..مجبور بودند..انگار که اين آدمها که آتش گرفتند و مردند؛ آدمکهای چوبی روی يک صفحه بازی بودند..انگار که جنگ همه اش بازی بوده...

ميليونها انسان بالاجبار کشته شدند.به خاطر جاه طلبی احمقی که فکر می کرد جهان بايد متعلق به نژاد او باشد و البته به خاطر محبت و انسان دوستی متفقين که می خواستند دنيا را از بيماری نازيسم نجات دهند!!!!

راستی در کله هيتلر چه می گذشت؟؟او عقيده داشت نژاد برتر بايد صاحب جهان باشد اما اعمال او بود که منجر به کشته شدن هزاران (شايد هم ميليونها)آلمانی نژاد برتر شد!راستی که احمق بود. من اگر جای او بودم به جای جنگ برای زاد و ولد جايزه تعيين می کردم تا زوج ها هرچه بيشتر و بيشتر بچه دار شوند و آلمانيها انقدر زاد و ولد کنند..انقدر زاد و ولد کنند که ديگر در آلمان جا نشوند وبعد يواش يواش همه دنيا را بگيرند!!!اينطوری بهتر نبود؟؟

دنيای احمق کوری است مگرنه؟؟

************************************************

بذار از اين دنيای بد..دنيای کور نا بلد..

سفر کنم تا خواب تو.

بذار بشم خراب تو

بذار بشم خراب تو