روح بزرگوار من دلگیرم از حجاب تو..

شکل کدوم حقیقته چهره بی نقاب تو..

 

استاد میگوید اگر چیزی واقعی باشد به صرف واقعی بودنش زیبا است.اما رسیدن به حقیقت شجاعت میخواهد.کدام یک از ما شجاعت رو به رو شدن با آنچه که در زرورق دروغها پیچیده ایم را دارد؟

من دروغم..سراپا دروغم

آرایش بر چهره ام..لبخند بر لبم ...نگاه بر زمین دوخته ام..همه اینها دروغ است..

 

 

*********************

هر برگی که می جنبد.هر سایه ای که از جلوی چشمانم میگذرد به گمانم که توهستی..

هر پرنده ای که از شاخه ای می پرد گمان میبرم پیغام آور چیزی متفاوت است.چیزی متفاوت از این تکرار غمگنانه که نامش رازندگی گذاشته ایم..

 

من هنوز و هر روز منتظر دیدار افق روشن هستم..افقی که میدانم شاید تا دیر زمانی پس از آنکه من این خاک دلتنگ را ترک گفتم نخواهد آمد..اما روزی خواهد آمد که کسی غم تنهایی نخواهد داشت..روزی خواهد بود که کسی با حسرت به لبخند دیگران نگاه نکند....

من اینجا نشستم دلتنگ و عاشقانه های احمقانه مینویسم..شاید هم احمقانه های عاشقانه..برای عشقی بدون تارگت!!!!ابرخی میخوانند بدون هیچ اندیشه ای.برخی با ریشخندی که اینهم یکی دیگر از هزاران وبلاگ مزخرف عاشقانه..برخی با ردی از تفاهم..برخی میدانند که هیچ دو نفری مثل هم نیستند و هر کس حق دارد احمقانه های عاشقانه بنویسید..شاید برای دل خودش...اصلا مگر فرقی هم میکند؟؟؟

 

چه تنهایی غمگینی که عیر از من همه عاشق و خرسند...

شبو با رنج تنهایی من سر کن.شاید فردا روز عاشق شدن باشه....

برادر جان نمیدونی چه غمگینم...

برادر جان نمیدونی چه دلتنگم...

نمیدونی چه سخته در به در بودن..مثه طوفان همیشه در سفر بودن...

 

پ.ن.با کامنتهای نظیر عالی بود آفرین..گل کاشتی من آپم بیا و امثالهم به شدت برخورد میشود.نگی گفتی!!!!!