هرگز از مرگ نهراسيده‌ام
هراس ِ من ــ باري ــ همه از مردن در سرزميني‌ست

که مزد ِ گورکناز بهاي ِ آزادي‌ي ِ آدميافزون باشد.
                                                                                               احمد شاملو