دل ميرود ز دستم ضاحبدلان خدا را

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا!!!