همين امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش

همين امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش

در آوار همه آينه ها تکرار من باش

همين امشب کليد قفل اين زندون تن باش

رو گلدون رفاقت بريز عطر سخاوت

بپاش رنگ طراوت

ای جان جانان ای درد و درمان

ای سخت و استوار

آغاز و پايان

ببار ای ابرکم بر من ببار و تازه تر شو

ببار و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو

تو اين باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره

اگه پر ميوه ای پر سايه ای افتاده تر شو

امشب ببين که دست من عطر تو رو کم مياره

امشب همين ترانه هم نفس نفس دوست داره

صدا صدا صدای من به وسعت يکی شدن

بيا بيا شکن شکن

بيا به جنگ تن به تن.....

 

 

داره ميميره دلم واسه مخمل نگات...