نگاه کن

         نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد...

                             آنکه نهال نازک دستانش از عشق خداست