سوالی مانده بر لبها که می پرسم من از دنيا...

به تکرار غم نيما

کجای اين شب تيره

بياويزم قبای ژنده خود را...

ای کاش که تک ستاره ای بر آسمانم

ای کاش که چلچله ای بر سقف فروريخته ام....