خسته

           شکسته و

                           دلبسته...

من هستم

من هستم

من هستم

 

از اين فرياد

           تا آن فرياد

سکوتی نشسته است

لب بسته در دره های سکوت سرگردان ام

من ميدانم

من ميدانم

من ميدانم

 

جنبش شاخه يی

از جنگلی خبر ميدهد

و رقص لرزان شمعی ناتوان

از سنگينی پابرجای هزاران جار ناخاموش

در خاموشی نشسته ام

خسته ام

در هم شکسته ام

من

دل بسته ام